Skip Navigation LinksAna Sayfa > Tanıtım > Görev ve Yetkiler

 

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATININ KURULUŞU GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL ve ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

 

 

 

BİRİNCİ KISIM

Gaye, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar
Gaye ve kapsam

MADDE 1 - (1) Bu usûl ve esasların gayesi, Orman ve Su İşleri Bakanlığı taşra teşkilâtının görev, yetki, sorumluluk ve çalışma esasları ile Bakanlık Bölge Müdürlükleri ve bunlara bağlı birimlerin kuruluş ve görevlerini düzenlemektir.
Dayanak
MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik, 29/6/2011 tarihli ve 645 sayılı Orman ve Su İşleri Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: Orman ve Su İşleri Bakanlığını,
b) Bölge Müdürlüğü: Orman ve Su İşleri Bölge Müdürlüğünü
c) Bölge Müdürü: Orman ve Su İşleri Bölge Müdürünü ifade eder.
İKİNCİ KISIM
Teşkilâtın Görevleri ve Yapısı

BİRİNCİ BÖLÜM
Bölge Müdürlüğünün Görevleri

MADDE 4 - (1) Bölge Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) İş ve işlemleri Bakanlığın talimatlarına göre mevzuat hükümleri çerçevesinde
yürütmek, plân, proje ve yıllık programlan uygulamak maksadıyla bağlı birimlerin faaliyetlerini düzenlemek, koordine ve kontrol etmek,
b) Bağlı birimler tarafından hazırlanan bütçeleri ve iş programlarını inceledikten sonra Bakanlığa teklifte bulunmak, onaylanan bütçe ve iş programlarının gerçekleşmesini sağlamak,
c) Gerekli taşınır ve taşınmazların tahsisi veya kamulaştırılması, kiralanması, intifa hakkı temini ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,
ç) Döner sermayeye ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
d) Biyolojik çeşitlilik ve tabiatın korunmasını sağlamak maksadıyla gerekli iş ve işlemleri yapmak veya yaptırmak,
e) Millî Parklar, Tabiat Parkları, Tabiatı Koruma Alanları, Tabiat Anıtları, Yaban Hayatı Koruma ve Geliştirme Sahaları, Sulak Alanlarla, orman içi su ürünleri ve avcılık faaliyetleri ile ilgili plânlama, etüt, envanter, projelendirme, uygulama, bakım ve kontrol çalışmalarım yapmak veya yaptırmak,
f) Koruma altına alınması gerekli alanlarda etüt envanter çalışması yaparak veya yaptırarak ilân sürecini başlatmak üzere teklif raporu hazırlamak,
g) Korunan alanlarda Bakanlıkça verilecek izin ve irtifak hakları ve yapılacak tahsis ve devirlere dair iş ve işlemleri yürütmek,
ğ) Millî Park ve Tabiat Parklarında mevcut bina, tesisler ve alanların işletilmesi veya kiralanması, bakım, onarım ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
h) 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda
gerekli iş ve işlemleri yapmak,
ı) Mevzuatta öngörülen idari yaptırım kararlarını tesis etmek,
i) Eğitim, tanıtım ve yayım işlerini plânlamak, uygulamak veya uygulanmasını sağlamak,
j) Görevleri ile ilgili olarak, kamu kurum ve kuruluşları, kalkınma ajansları, gerçek ve tüzel kişiler ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapmak,
k) Bölgesinde bakanlığın yatırım programlarında bulunan işlerin, etüt, proje, ihale kontrollük ve kabul iş ve işlemlerini yapmak veya yaptırmak,
l) Bölgesinde çalışan personelin özlük haklan ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,
m) Bakanlık tarafından verilen görevleri yapmak.

Bölge müdürlüğü teşkilâtı

MADDE 5 - (1) Bölge Müdürlüğü; bölge müdürlüğü merkezinde şube müdürlükleri, bölge müdürlüklerine bağlı il şube müdürlükleri ve Millî Park Müdürlükleri ile il şube müdürlüklerine bağlı mühendisliklerden oluşur. Bölge Müdürlükleri ve bunlara bağlı iller Ek-1, İl Şube Müdürlükleri Ek-2 sayılı listelerde gösterilmiştir.

(2) Bölge Müdürlüğü Merkezinde aşağıdaki şube müdürlükleri bulunur:

a) Plânlama ve Koordinasyon Şube Müdürlüğü,
b) Millî Parklar Şube Müdürlüğü,
c) Doğa Koruma ve Sulak Alanlar Şube Müdürlüğü,
ç) Avcılık ve Yaban Hayatı Şube Müdürlüğü,
d) İdarî ve Malî İşler Şube Müdürlüğü.

(3) Millî Park Müdürlükleri, bulundukları yerler ve bağlı oldukları bölge müdürlükleri aşağıdaki şekildedir:
a) Gelibolu Yarımadası Tarihi Millî Park Müdürlüğü - Eceabat/Çanakkale - Çanakkale Bölge Müdürlüğü.
b)Uludağ Millî Park Müdürlüğü - Bursa - Bursa Bölge Müdürlüğü,
c)Spil Dağı Millî Park Müdürlüğü - Manisa - Manisa Bölge Müdürlüğü.
ç)Dilek Yarımadası - Büyük Menderes Deltası Millî Park Müdürlüğü - Kuşadası / Aydın - Manisa Bölge Müdürlüğü.
d)Marmaris Millî Park Müdürlüğü - Marmaris/Muğla - Manisa Bölge Müdürlüğü.
e)Başkomutan Tarihi Millî Park Müdürlüğü - Afyonkarahisar - Afyonkarahisar Bölge Müdürlüğü.
f)Beydağları Sahil Millî Park Müdürlüğü - Kemer/Antalya - Burdur Bölge Müdürlüğü.
g)Ilgaz Dağı Millî Park Müdürlüğü - Kastamonu - Sinop Bölge Müdürlüğü,
ğ)Küre Dağları Millî Park Müdürlüğü - Bartın - Sinop Bölge Müdürlüğü,
h)Kaçkar Dağları Millî Park Müdürlüğü - Rize - Rize Bölge Müdürlüğü.

İKİNCİ BÖLÜM

Şube Müdürlüklerinin Görevleri
Plânlama ve Koordinasyon Şube Müdürlüğünün Görevleri

MADDE 6 - (1) Plânlama ve Koordinasyon Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) Bölge Müdürlüğünün gelir ve gider bütçelerini hazırlamak ve yıl içindeki iş ve işlemlerini yürütmek,
b) Genel ve döner sermaye bütçelerinden ilgili harcama birimlerinin ödenek ile ilgili iş ve işlemlerini yürütmek, c)Yatırım programı ile ilgili projeleri hazırlamak, teklif etmek, fiziki ve gerçekleşmelerin takibini yapmak,
ç) Gelir ve giderler ile yatırım faaliyetlerini takip ve kontrol etmek, aylık ve yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak ve Bakanlığa sunmak,
d)Yıllık bütçe ve proje uygulama tekliflerini Bakanlığa sunmak, Bakanlıkça yapılan bütçeleri ilgili birimlere aktarmak ve uygulanmasını takip etmek,
e) Koordinasyon ve protokol iş ve işlemlerini yürütmek,
f) Faaliyet alanlarına ilişkin istatistiki bilgileri Bakanlığa sunmak,
g) İlgili kurum ve kuruluşlarla eğitim faaliyetlerini koordine etmek veya yürütmek,
ğ) Bilgi edinme başvuruları ile diğer müracaatlara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
h) Bakanlıkça verilen araştırma izinleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
ı) Bölge Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
Millî Parklar Şube Müdürlüğünün Görevleri;

MADDE 7 - (1) Millî Parklar Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır
:
a) Millî Park, Tabiat Parkı, Tabiat Anıtı ve Tabiatı Koruma Alam olabilecek yerler ve bu alanlara ilişkin kaynak değerlerinin, gerektiğinde ilgili üniversite ve araştırma kurumlan ile işbirliği yaparak tespitine ve teklif raporunun hazırlanmasına dair iş ve işlemleri yürütmek,
b) Millî Park, Tabiat Parkı, Tabiat Anıtı ve Tabiatı Koruma Alanlarının kaynak değerlerinin devamlılığım sağlamak maksadıyla bu alanlarda ve etkileşim içinde bulunduğu alanlarda gerekli tedbirleri almak veya aldırmak,
c) Millî Park, Tabiat Parkı, Tabiat Anıtı ve Tabiatı Koruma Alanlarındaki kaynak değerlerinin sürdürülebilirliğini sağlamak üzere izleme çalışmalarını yapmak veya yaptırmak,
ç) Plânlan doğrultusunda; uygulama programlarına yönelik eğitim çalışmaları yapmak,
d) Plânlan veya projeleri doğrultusunda alt ve üst yapı tesislerinin inşa, bakım ve onarımlarına yönelik iş ve işlemleri yapmak,
e) Millî Park ve Tabiat Parklarında mevcut ve yapılacak tesisler ile bunların müştemilâtının ve işletmeciliğinin, koruma ve kullanma esaslarına uygunluğunu denetlemek,
f) Millî Park ve Tabiat Parklarında yapılan yatırımlar, mevcut bina ve tesisler ile alanların kiralanması, irtifak hakkı, izin, tahsis ve devir ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
g) Koruma, geliştirme, yönetim, işletme, tanıtım ile mevzuata aykırı yapılaşma ve alan kullanımını
engelleyecek tedbirleri almaya, koordinasyonu sağlamaya ve kontrolünü yapmaya, uygulamaları takip etmeye dair iş ve işlemleri yürütmek,
ğ) Diğer kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ile gerçek ve tüzel kişilerle birlikte yürütülecek proje teklifleri geliştirmeye ve uygulamaya ilişkin iş ve işlemleri yapmak,
h) Bölge Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
Doğa Koruma ve Sulak Alanlar Şube Müdürlüğünün Görevleri;

MADDE 8 - (1) Doğa Koruma ve Sulak Alanlar Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Biyolojik çeşitliliğin korunmasını ve sürdürülebilir kullanımım sağlamak maksadıyla ilgili kurum ve kuruluşlarla Bakanlığın tespit ettiği strateji ve politikalar doğrultusunda işbirliği yapmaya ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
b) Herhangi bir yasal statüyle koruma altına alınmamış hassas ekosistemlerin korunması konusunda tedbirler alınmasına ve ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılmasına dair iş ve işlemleri yürütmek,
c) Mağaraların ekosistem boyutunda korunması ve yönetilmesi maksadıyla etüt ve envanter çalışmalarına, izleme ve kontrol faaliyetlerine dair iş ve işlemleri yürütmek,
ç) Tür koruma eylem plânlan hazırlamak, uygulamak, uygulatmak ve biyolojik çeşitliliğe ve sulak alanlara ilişkin envanter çalışmalarına dair iş ve işlemleri yürütmek,
d) Belirlenen peyzaj karakter tiplerine göre ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde uygulamaların yürütülmesine dair iş ve işlemleri yürütmek,
e)Korunan alanlar içinde ve dışında, ekolojik özellikleri bozulmuş alanların rehabilitasyonu ve restorasyonu için gerekli olan plân, proje ve çalışmalara dair iş ve işlemleri yürütmek,
f) Sulak alanların belirlenmesine ve korunmasına yönelik iş ve işlemleri yapmak,
g) Sulak Alan Yönetim Plânlarının hazırlanması veya uygulanmasına yönelik iş ve
işlemleri yapmak veya yaptırmak,
ğ) Uluslararası sözleşmeler kapsamında korumakla yükümlü olunan ve/veya koruma altına alınan canlı türleri ile nesli tehlikede, nadir, tehlikeye düşebilir canlı türlerinin hayat ortamlarının belirlenmesi ve korunmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
h) Sulak alanlarla ilgili izin iş ve işlemlerini yürütmek,
ı) Sulak alanların ve biyolojik çeşitliliğin korunması, geliştirilmesi ve yönetimine yönelik eğitim, tanıtım, yarışma ve bilinçlendirme çalışmalarını yapmak veya yaptırmak,
i) Bölge Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
Avcılık ve Yaban Hayatı Şube Müdürlüğünün Görevleri

MADDE 9- (1) Avcılık ve Yaban Hayatı Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a)4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu ve ilgili mevzuatı çerçevesinde avlanma ve avcılıkla ilgili koruma, kontrol ve denetim iş ve işlemlerini yürütmek,
b)Av ve yaban hayvanları, bunların hayat ortamları ve avlakların etüt ve envanterlerinin yapılmasına, avlakların tesisi, tescili ve avlanma kotalarının belirlenmesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
c) Av hayvanları ve orman içi su ürünlerinin sürdürülebilir kullanımını sağlamak maksadıyla Belde Belediyeleri, Köy Tüzel Kişilikleri ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapılmasına dair iş ve işlemleri yürütmek,
d) Avcılık eğitimi, avcılık belgelerinin düzenlenmesi, vizesi ve iptali ile avlanma izin ücretlerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
e) İl ve İlçe Av Komisyon Kararlarının alınmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
f) Fahri Av Müfettişleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
g) Kara Avcılığı Kanunu kapsamında zararlılarla mücadele maksatlı avlanma ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
ğ) Av turizmine dair iş ve işlemleri yürütmek,
h)Orman içi sularda düzenli ve kontrollü balıklandırma çalışmaları ile sportif olta balıkçılığı faaliyetlerinin yürütülmesi ve kontrolüne ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
ı)Yaban hayatı koruma ve geliştirme sahaları ile yaban hayvanı üretme istasyonlarının planlanması, tefriki ve tesisi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
i)Yaban hayatı koruma ve geliştirme sahalarında mevzuata aykırı yapılaşma ve alan kullanımını önlemeye yönelik işlemleri yürütmek,
j)Yaban hayvanlarının doğaya yerleştirilmesi, doğadan alınması ile halkalanması, markalanması ve benzeri izleme çalışmaları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
k)Yaban hayvanı üretimine ait hizmet ve faaliyetleri takip etmek, özel üretme istasyonlarındaki yaban hayvanı üretim izinleri ve kontrolü ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
1)Yaban hayvanları ve orman içi su ürünlerinin üretim ve satışı ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
m)Canlı yaban hayvanlarının, yaban hayvanlarına ait trofe ve benzeri ürünlerin bulundurulması ve koleksiyonculuğunun kontrol, takip ve denetimlerine ilişkin iş ve işlemeleri yürütmek,
n)5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda gerekli iş ve işlemleri yapmak,
o)Bakım ve tedaviye muhtaç yaban hayvanları için kurtarma ve rehabilitasyon merkezleri ile sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanlar, sergilenen hayvanlar ve evcil hayvanların korunması ve hayat şartlarının iyileştirilmesi için gerekli tedbirlerin alınmasına yönelik iş ve işlemleri yürütmek,
ö) Hayvanat bahçelerinin kontrolüne ve denetimine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
p) Yaban hayatının ve evcil hayvanlarının korunması, geliştirilmesi ve yönetimine yönelik her türlü eğitim, tanıtım, yarışma ve bilinçlendirme çalışmalarını yapmak veya yaptırmak,
r) Bölge Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
İdari ve Malî İşler Şube Müdürlüğünün görevleri

MADDE 10 — (1) İdari ve malî işler şube müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Bölge Müdürlüğünün personel politikası ve plânlaması ile ilgili çalışmaları yapmak,
b) Personelin atama, özlük, sağlık, emeklilik, kadro, disiplin ve benzeri işlemler ile işçi ve işveren ilişkilerini yürütmek,
c) Hizmet içi eğitim programlan hazırlamak ve uygulamak,
ç) Bölge Müdürlüğünün temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım, taşıma, iletişim ve benzeri hizmetleri ile kamu konutlarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
d) Bölge Müdürlüğünün sivil savunma konularındaki iş ve işlemlerini yürütmek,
e) Bölge Müdürlüğünün yayın, dokümantasyon, arşiv ve kütüphane hizmetlerini yürütmek,
f) Bilgi işlemle ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak,
g) Bölge Müdürlüğünün taşınır ve taşınmazlarla ilgili iş ve işlemlerini yürütmek,
ğ) Genel evrak faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek,
h) Sayıştay ilamlarına ait iş ve işlemleri yürütmek,
ı) Bölge Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İllerdeki Şube Müdürlüklerinin Görevleri

MADDE 11 - (1) İllerdeki Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) İş ve işlemleri mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütmek, plân, proje ve yıllık programlan uygulamak maksadıyla bağlı birimlerin faaliyetlerini düzenlemek, koordine ve kontrol etmek,
b) Bağlı birimler tarafından hazırlanan bütçeleri ve iş programlarını inceledikten sonra Bölge Müdürlüğüne teklifte bulunmak, onaylanan bütçe ve iş programlarını gerçekleştirmek,
c) Biyolojik çeşitlilik ve tabiatın korunmasını sağlamak maksadıyla gerekli her türlü iş ve işlemleri yapmak veya yaptırmak,
ç) Millî Parklar, Tabiat Parkları, Tabiatı Koruma Alanları, Tabiat Anıtları, Yaban Hayatı Koruma ve Geliştirme Sahaları, Sulak Alanlar, orman içi su ürünleri ile avcılık faaliyetlerine ilişkin plânlama, projelendirme, uygulama, bakım, kontrol, denetim ve benzeri çalışmaları yapmak veya yaptırmak,
d) Eğitim, tanıtım ve yayım işlerini plânlamak, uygulamak,
e) Koruma altına alınması gerekli alanlarda etüt envanter çalışması yaparak veya yaptırarak ilân sürecini başlatmak üzere teklif raporu hazırlamak,
f) Etüt, envanter ve plânlama çalışmaları yapmak veya yaptırmak,
g) Mevzuatta öngörülen idarî yaptırım kararlarını tesis etmek,
ğ) Korunan alanlarla ilgili izin, irtifak ve intifa iş ve işlemlerini yürütmek,
h) Döner sermaye iş ve işlemlerini takip etmek,
ı) Personelin özlük haklan ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,
i) Görevleri ile ilgili olarak, kamu kurum ve kuruluşları, kalkınma ajansları, gerçek ve tüzel kişiler ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapmak,
j) Bölge Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Millî Park Müdürlüklerinin Görevleri

MADDE 12 - (1) Millî Park Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) Millî Parkta, ilgili mevzuat çerçevesinde, idarî, teknik ve malî tedbirleri almak, uygulamak,
b) Faaliyetleri ile ilgili kurum ve kuruluşlarla ve korunan alan içinde yaşayan yöre halkı ve sivil toplum örgütleriyle, gerçek ve tüzel kişilerle işbirliğinde bulunmak,
c) Millî Parkın korunması, yönetimi, geliştirilmesi ve kaynaklarının sürdürülebilir kullanımına yönelik çalışmaları yapmak veya yaptırmak,
ç) Plânlarında belirtilen işleri, mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütmek, plân proje ve yıllık programları uygulamak ve kontrol etmek,
d) Millî Parkın kaynak değerinin korunması, tabiî kaynakların geliştirilmesi, yangın ve zararlılarla mücadele edilmesi, etüt, envanter, plânlama, proje çalışmaları, imar, ıslah, çevre tanzimi ve restorasyonu için gerekli iş ve işlemleri yapmak veya yaptırmak,
e) Millî Park ile ilgili eğitim, tanıtım, yayın ve yayım hizmetlerini yapmak veya yaptırmak,
f) Ziyaretçi yönetimini sağlamak için gerekli tedbirleri almak ve uygulamak,
g) Millî Parkta idareye ait tesislerin giriş ücretlerinin tahsil edilmesi veya ettirilmesi, büfe, kır gazinosu, satış ünitesi, kır kahvesi ve benzeri tesislerin işletilmesi veya işlettirilmesi ile ilgili iş ve işlemleri yapmak, izin-irtifak iş ve işlemlerini yürütmek, bu sahaların denetimlerini yapmak ve mülkiyetle ilgili konulan takip etmek,
ğ) Bütçe teklifini ve iş programlarını hazırlamak ve onaylanan bütçe ve programlarım uygulamak,
h) Plân ve programlarda yer alan bina, tesis, tesisat, araç, gereç, makine, hizmet ve ekipmanlarının planlanması, yapımı, temini, işletilmesi veya işlettirilmesi, kullanılması, bakımı, onarımı ve terkinleri ile ilgili iş ve işlemleri yapmak veya yaptırmak,
ı) Gerekli taşınmazların tahsisi veya kamulaştırılması, kiralanması, intifa hakkı temini ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,
i) Millî Parktaki mevzuata aykırı yapılaşmanın önlenmesi, tespiti ve giderilmesi için gerekli tedbirleri almak,
j) Personelin özlük haklarıyla ilgili iş ve işlemleri yapmak,
k) Gelir ve giderlerin takibi ve tahakkuk ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,
1) Bölge Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Gelibolu Yarımadası Tarihi Millî Parkı Müdürlüğü

MADDE 13 — (1) Gelibolu Yarımadası Tarihi Millî Parkı Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) 2873 sayılı Kanun, 4533 sayılı Gelibolu Yarımadası Tarihi Millî Park Kanunu ve ilgili yönetmelikler ile Gelibolu Yarımadası Tarihi Millî Parkı Uzun Devreli Gelişme Plânı çerçevesinde idarî, teknik ve malî tedbirleri almak, gerekli uygulamaları yapmak ve ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak,
b) Millî Park sınırları dâhilindeki idareye ait tesislerin giriş ücretlerinin tahsil edilmesi veya ettirilmesi, büfe, kır gazinosu, satış ünitesi, kır kahvesi ve benzeri tesislerin işletilmesi veya işlettirilmesi ile ilgili iş ve işlemleri yapmak, izin-irtifak iş ve işlemlerini yürütmek sahaların denetimlerini yapmak ve mülkiyetle ilgili konulan takip etmek,
c) Bütçe teklifini ve iş programlarını hazırlamak, onaylanan bütçe ve programlan uygulamak,
ç) Plân ve programlarda yer alan bina, tesis, tesisat, araç, gereç, makine, hizmet ve ekipmanlarının planlanması, yapımı, temini, işletilmesi veya işlettirilmesi, kullanılması, bakımı, onarımı ve terkinleri ile ilgili iş ve işlemleri yapmak veya yaptırmak,
d) Millî Park ile ilgili eğitim, tanıtım, yayın ve yayım hizmetlerini yapmak veya yaptırmak,
e) Millî Park faaliyetleri ile ilgili olarak diğer kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütleri arasında işbirliğini sağlamak,
f) Plânlarında belirtilen işleri yürütmek, plân proje ve yıllık programlan uygulamak, düzenlemek ve kontrol etmek,
g) Millî Parkın kaynak değerinin korunması, tabiî kaynakların geliştirilmesi, yangın ve zararlılarla mücadele edilmesi, etüt, envanter, plânlama, proje çalışmaları, imar, ıslah, çevre tanzimi ve restorasyonu için gerekli iş ve işlemleri yapmak veya yaptırmak,
ğ) Gerekli taşınmazların tahsisi veya kamulaştırılması, kiralanması ve intifa hakkı temini ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,
h) İşletme, tanıtma, dinlenme ve spor tesisleri, alt ve üst yapı, idare binası, sosyal binalar, müze, ziyaretçi merkezi, tanıtma merkezi, şehitlik, anıt şehitlik ve benzerlerine ilişkin plânlama, yapım, temin, işletim, bakım, onarım ile ilgili iş ve işlemleri yapmak veya yaptırmak,
ı) Taşınır ve taşınmaz malların envanteri, alım ve terkin işlemlerini yürütmek,
i) Gerekli araç, gereç, ekipman ve benzeri taşınırların satın alınması, kiralanması, bakımı, onarımı ve işletilmesi ile ilgili işlemleri yapmak veya yaptırmak,
j) Millî Park sahasındaki yapıların denetimi ve yıkılması ile izin ve irtifak hakkı uygulamalarını ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütmek,
k) Personelin özlük haklan ile ilgili ve diğer gider tahakkukları ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,
1) Gelibolu Yarımadası Tarihi Millî Parkı Özel Hesabı gelirlerini izlemek ve denetlemek,
m) Bölge Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Çeşitli ve Son Hükümler
Yöneticilerin Sorumlulukları

MADDE 14 - (1) Taşra teşkilâtının her kademedeki yöneticileri, görevlerini mevzuata, stratejik plân ve programlara, performans ölçütlerine ve hizmet kalite standartlarına uygun olarak yürütmekten üst kademelere karşı sorumludur.
Yürürlükten Kaldırma
MADDE 15- (1) 25/8/2011 tarihli ve 1082 sayılı Bakanlık Makamı Olur'u ile yürürlüğe giren Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Millî Parklar Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatının Kuruluş ve Görevlerine Dair Usûl ve Esaslar yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 16- (1) Bu Usûl ve Esaslar, Orman ve Su İşleri Bakanı tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17- (1) Bu Usûl ve Esasları Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.