Skip Navigation LinksAna Sayfa > Duyurular

FAHRİ AV MÜFETTİŞLİĞİ BAŞVURUSU

Mart 30, 2016

Fahri Av Müfettişliği Seçimi, Eğitimi, Görev ve Yetkileri ile Çalışma Esas ve Usullerine Dair Yönetmelik 03 Temmuz 2004 tarih ve 25511 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

       Yönetmeliğin 5. maddesi müfettiş olacaklarda aranan şartlar aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

       a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

       b) En az 25 yaşında olmak,

       c) En az İlkokul mezunu olmak,

       d) Avcı Eğitim Kurslarına katılmış olmak,

       e) Av ve yaban hayatı konusunda faaliyet gösteren avcı kuruluşu veya gönüllü kuruluşlardan en az birine üye olmak,

       f) Kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak,

       g) Av suçu veya son beş yıl içerisinde av kabahati işlememiş olmak ve 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

       Yine ilgili Yönetmeliğin 6. maddesi "Müracaat" şeklini, 7.maddesi "Müracaatların kabulü, Değerlendirilmesi ve Eğitimi" konularını, 12. maddesi "Müfettişlerin Çalışma Esas ve Usullerini", 13. maddesi müfettişlerin "Sorumluluklarını", 14. maddesi "Müfettişlik Görev ve Unvanı Sona Erdirilmesi" hususlarını, 16. maddesi "Tutanak Düzenlenmesine Dair İşlemler" konusunu içermektedir.

       Buna göre  ve ilgili yönetmeliğin 5. maddesinde (yukarda) belirtilen şartları taşıyan ve fahri av müfettişi olmak isteyen adayların; iki adet vesikalık fotoğraf, Avcı eğitimi kurs bitirme belgesinin şube müdürlüğünce onaylı sureti, Avcı kuruluşu veya gönüllü kuruluş üyesi olduğuna dair belgelerin şube müdürlüğünce onaylı örneği, Şahsı için doldurulmuş bilgi formunu (Ek–1-Şube Müdürlüğümüzden de temin edilebilir), Sabıka kaydının bulunmadığına dair yazılı beyanı (şube müdürlüğü tarafından doğruluğu sonradan teyit edilir), dilekçelerine ekleyerek Şube Müdürlüğümüze  müracaat etmeleri rica olunur.