Skip Navigation LinksAna Sayfa > İhaleler

Karşıyaka Tabiat Parkı 1 mva Trafo Kabini, Enerji hattı, İçme suyu ve kanalizasyon hattı yapım işi

Eylül 01, 2016

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri

İlan Süresi

:

14

Yasal Kapsam

:

13 b/2

İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet

:

2. adım 213.072,00 - 1.775.686,00

Yeterlik Kriterleri İçin Yaklaşık Maliyet

:

1. adım ... - 3.580.400,30

İş Deneyimi İçin Yaklaşık Maliyet

:

1. adım ... - 71.608.006,00

Ortak Alım

:

Hayır

Sınır Değer

İhalenin yaklaşık maliyeti eşik değerin üçte birine kadar


TRAFO KABİNİ, ENERJİ HATTI, İÇME SUYU VE KANALİZASYON İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR

İL ORMAN VE SU İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

Karşıyaka Tabiat Parkı 1 mva Trafo Kabini, Enerji hattı, İçme suyu ve kanalizasyon hattı yapım işi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

İhale Kayıt Numarası

:

2016/344680

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

İNÖNÜ MAH. AYDIN DOĞAN KÜME EVLERİ AYDIN DOĞAN CAD. NO 4/2 29000 GÜMÜŞHANE MERKEZ/GÜMÜŞHANE

b) Telefon ve faks numarası

:

4562132207 - 4562132254

c) Elektronik Posta Adresi

:

gumushane@ormansu.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

1. kısım: 1 mva Trafo Kabini, Enerji hattı yapılması 2.Kısım: 1 adet İçme suyu ve kanalizasyon hattı yapılması
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

Gümüşhane merkez

c) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde 
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi

:

Yer tesliminden itibaren 240 (ikiyüz kırk) takvim günüdür.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Orman ve Su İşleri Bakanlığı 12. Bölge Müdürlüğü Gümüşhane Şube Müdürlüğü

b) Tarihi ve saati

:

20.09.2016 - 14:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.3. İhale konusu işin yapılmasına ilişkin olarak ilgili mevzuatı gereği alınması zorunlu olan belge;

1-Elektirik Projesindeki Trafo Postası, Kabin ve Elektirk hatlarının Tedaş Teknik Şartnamesine göre tesisin kabulü yaptırılacak.

 


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 

 

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

1.KISIM OLAN 1 Mw LIK TRAFO POSTASI VE  ENH İŞİ İÇİN BENZER İŞLER:

D.ELEKTLRİK İŞLERİ:

1.GRUP:ENERJİ İLETİM ŞEBEKESİ VE TESİS İŞLERİ

2.GRUP: ENERJİ DAĞITIM ŞEBEKESİ VE TESİS İŞLERİ

3.GRUP:ELEKTİRK ŞEBEKESİ VE TESİS İŞLERİ

2. KISIM OLAN SU İSALE HATTI, SU DEPOSU, KANALİZASYON İŞLERİ İÇİN BENZER İŞLER:

A)ALTYAPI İŞLERİ:

3.GRUP: BORU VE İLETİM HATTI İŞLERİ

4.GRUP:İÇME-KULLANMA SUYU VE KANALİZASYON İŞLERİ

 

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

1.KISIM OLAN 1 Mw LIK TRAFO POSTASI VE ENH İŞİ İÇİN: ELEKTRİK MÜHENDİSİ, ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSİ 2. KISIM OLAN SU İSALE HATTI, SU DEPOSU, KANALİZASYON İŞLERİ İÇİN : İNŞAAT MÜHENDİSİ


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 
100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Orman ve Su İşleri Bakanlığı 12. Bölge Müdürlüğü Gümüşhane Şube Müdürlüğü adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 
Orman ve Su İşleri Bakanlığı 12. Bölge Müdürlüğü Gümüşhane Şube Müdürlüğü Teknik Bürosu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 
90 (doksan) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13.Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,2
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.