Skip Navigation LinksAna Sayfa > İhaleler

KINALI KEKLİK ÜRETİM MERKEZİ İÇİN MAL ALIMI İLANI

Ekim 10, 2016

Bu ihaledeki alım konusu orta ve yüksek teknoloji sanayi ürünleri listesinden seçilmiştir.

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI GÜMÜŞHANE DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

Keklik Üretim Tesisi; Civciv Büyütme Kafesi, Keklik Damızlık Kafesi, Kuluçka Gelişim Makinesi, Kuluçka Çıkım Makinesi, Yumurta Saklama Kabini, Yumurta Fümigasyon Kabini, Otomatik Askılı Suluk ve 10 kl lık Askılı Yemlik Alma İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası

:

2016/395198

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

İnönü Mah. Aydındoğan Küme Evleri Aydın Doğan Cad. 4/2 29000 GÜMÜŞHANE MERKEZ/GÜMÜŞHANE

b) Telefon ve faks numarası

:

4562132207 - 4562132254

c) Elektronik Posta Adresi

:

gumushane@ormansu.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Civciv Büyütme Kafesi 40 Adet, Damızlık Kafesi 25 Adet, Kuluçka Gelişim Makinesi 2 Adet, Kuluçka Çıkım Makinesi 1 Adet, Yumurta Saklama Kabini 1 Adet, Yumurta Fümigasyon Kabini 1 Adet, Otomatik Askılı Suluk 50 Adet, Askılı Yemlik 50 Adet 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Orman ve Su İşleri Bakanlığı 12. Bölge Müdürlüğü, Gümüşhane Şube Müdürlüğü, Kelkit İlçesi, Merkez Karşıyaka Köyü, Keklik Üretim İstasyonu

c) Teslim tarihi

:

Sözleşme imzalandıktan sonraki 15 gün içerisinde makine ve teçhizatların montajı tamamlanacak ve çalışır halde idareye teslim edilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Orman ve Su İşleri Bakanlığı 12. Bölge Müdürlüğü Gümüşhane Şube Müdürlüğü

b) Tarihi ve saati

:

24.10.2016 - 14:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir. 

Sanayi Sicil Belgesi, Kapasite Raporu, İmalat Yeterlilik Belgesi,Yetkili Kurumlardan alınmış İstekli Adına Düzenlenmiş Üretici veya İmalatçı Olduğunu Gösteren Belge, İstekli Adına Düzenlenmiş Teklif Ettiği Mala ilişkin Yerli Malı Belgesi veya Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi

4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

Satış sonrası garanti süresi 2 yıldır. Garanti bitiminden sonra en az 10 yıl süreyle ücreti karşılığı yedek parça temini satıcı firmanın garantisinde olacaktır.

4.3.3.

4.3.3.1. Standarda ilişkin belgeler:

Ürünlerin tamamı CE standart sertifikasına sahip olmalıdır.

4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

Tedarik edilecek mallara ilişkin resim ve özelliklerini gösteren katalog idareye sunulacaktır.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin 
3., 1., 5., 2.kısımlarında %5(Beş ), 8., 4., 6., 7.kısımlarında %10(On ) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 
50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Orman ve Su İşleri Bakanlığı 12. Bölge Müdürlüğü Gümüşhane Şube Müdürlüğü adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 
Orman ve Su İşleri Bakanlığı 12. Bölge Müdürlüğü Gümüşhane Şube Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 
90 (doksan) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.