Skip Navigation LinksAna Sayfa > İhaleler

Limni Gölü Tabiat Parkı Çevre Aydınlatma ve Trafo Montaj-Demontaj yapım işi

Ekim 19, 2016

Formun Üstü

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri

İlan Süresi

:

7

Yasal Kapsam

:

13 b/1

İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet

:

1. adım ... - 213.072,00

Yeterlik Kriterleri İçin Yaklaşık Maliyet

:

1. adım ... - 3.580.400,30

İş Deneyimi İçin Yaklaşık Maliyet

:

1. adım ... - 71.608.006,00

Ortak Alım

:

Hayır

Sınır Değer

İhalenin yaklaşık maliyeti eşik değerin üçte birine kadar


GÜMÜŞHANE İLİ, TORUL İLÇESİ, LİMNİ GÖLÜTABİAT PARKI ÇEVRE AYDINLATMA VE TRAFO MONTAJ-DEMONTAJ

ORMAN VE SU İŞLERİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

Gümüşhane İli, Torul İlçesi, Limni GölüTabiat Parkı Çevre Aydınlatma ve Trafo Montaj-Demontaj yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göreaçık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılıbilgiler aşağıda yer almaktadır. 

İhale Kayıt Numarası

:

2016/429450

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

ÇAMLIBEL MAHALLESİ ATATÜRK CADDESİ 403 53100 RİZE MERKEZ/RİZE

b) Telefon ve faks numarası

:

4642130464 - 4642145932

c) Elektronik Posta Adresi

:

rize@ormansu.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Limni Gölü Tabiat Parkında göl, yürüyüş yolu ve otopark etrafında çevre aydınlatması yapılacaktır. Mevcut trafonun demontajı yapılıp, yerine 160 kw'lık trafo montajı yapılacaktır.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

Gümüşhane İli, Torul İlçesi Limni Gölü Tabiat Parkı

c) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde 
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi

:

Yer tesliminden itibaren 300 (üçyüz ) takvim günüdür.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Orman ve Su İşleri Bakanlığı 12. Bölge Müdürlüğü Gümüşhane Şube Müdürlüğü

b) Tarihi ve saati

:

01.11.2016 - 14:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesindeuygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasıya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veyasanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslekodasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odayakayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlıbulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihininiçinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterirbelge, 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesiveya İmza Sirküleri. 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imzabeyannamesi. 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileribelirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamınınbir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünügöstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösterenbelgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklifmektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçiciteminat. 
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yükleniciçalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulanbelgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olmasıhalinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicilmemurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbestmuhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen vedüzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartınkorunduğunu gösteren belge. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 

 

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

(D) ELEKTRİK İŞLERİ

III.GRUP: ELEKTRİK ŞEBEKE VE TESİSİ İŞLERİ

V.GRUP: AYDINLATMA İŞLERİ

II.GRUP:ENERJİ DAĞITIM ŞEBEKESİ VE TESİS İŞLERİ

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ, ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına görebelirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 
50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Orman ve Su İşleri Bakanlığı 12. Bölge Müdürlüğü Gümüşhane Şube Müdürlüğü adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satınalmaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 
Orman ve Su İşleri Bakanlığı 12. Bölge Müdürlüğü Gümüşhane ŞubeMüdürlüğü adresine elden teslim edilebileceğigibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu işkalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplambedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerineihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzerekendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihindenitibaren 
90 (doksan) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13.Diğer hususlar:

İhaledeUygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomikaçıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.



Formun Altı