Skip Navigation LinksAna Sayfa > İhaleler

TOMARA ŞELALESİ TABİAT PARKI İŞLETMECİLİK İHALESİ

Nisan 04, 2017

Orman ve Su İşleri Bakanlığı 12.Bölge Müdürlüğü Gümüşhane Şube Müdürlüğü faaliyet alanlarından Şiran İlçesi Seydibaba Köyü sınırlarındaki Tomara Şelalesi Tabiat Parkının Kapı Girişi ve Günübirlik Tesislerinin işletmeciliği, 19.04.2017 tarihinde saat 13.30’da 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35.a Maddesi gereğince “KAPALI TEKLİF USULÜ” ile ihale edilecektir.

İşin niteliği, yeri-miktarı

Gümüşhane Şube Müdürlüğü faaliyet alanlarından Tomara Şelalesi Tabiat Parkının kapı girişi ve günübirlik tesislerinin İşletmeciliği işi

Muhammen Bedeli Yıllık

18.695,00 TL

Geçici Teminat Tutarı

1869,50 TL

İhale tarihi ve saati

19/04/2017 tarihinde Saat: 13.30’da

İhalenin yapılacağı yer

Orman ve Su İşleri 12.Bölge Müdürlüğü RİZE Toplantı Salonu

İhale dokümanlarının görülebileceği veya satın alınabileceği yer

 

Orman ve Su İşleri 12.Bölge Müdürlüğü Gümüşhane Şube Müdürlüğü ‘nde 100,00 TL karşılığında satın alınabilir.(IBAN: TR 21000100024629091405-5003 -Ziraat Bankası Gümüşhane Merkez Şubesi)

İhale Usulü

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35.a Maddesine göre Kapalı Teklif Usulü.

İhaleye Katılacak isteklilerden İstenecek Belgeler

1.      İsteklinin gerçek kişi olması halinde T.C. vatandaşı olmak, tüzel kişi olması halinde ise T.C. Kanunlarına göre Türkiye’de kurulmuş tüzel kişiliğe haiz olmak.

2.      Kanuni ikametgâh sahibi olmak.

3.      Türkiye'de tebligat için adres göstermek.

4.Bu iş için Muhammen Bedelin 2 katına denk gelecek kullanılmamış nakit veya kredisine yönelik Mali durum bildirimine yönelik banka ve özel finans kuruluşunun ilgili şubesinden ve Genel Müdürlüğünden alınmış belgelerin aslını vermek.

5.Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı olduğuna dair belge vermek.

a) Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre, Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf Sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge getirmek.

b) Tüzel kişi olması halinde; Ticaret ve Sanayi Odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile Ticaret Sicil Gazetesinin suretini vermek.

c) Ortak girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)'deki esaslara göre temin edecekleri belgeyi vermek. İsteklinin şirket olması halinde ise: Şirket ortaklarının hisse durumlarını ve görevlerini belirten kanıtlayıcı belgelerden (Ticaret Sicil Gazetesi, Ticaret Sicil Memurluğundan alınmış belge, Şirket Ana Sözleşmesi) herhangi birini vermek.

6.İş Deneyimine yönelik aşağıdaki belgeleri vermek. (Kamu İdareleri, Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Kamu Tüzel Kişilikleri bu madde hükmünden muaftır)

             a) İsteklilerin ihaleye konu olan işle benzerlik arz eden faaliyetleri en az 6 (Altı) ay gerçekleştirdiğini belgelemek:

·           Konaklanma tesisi veya Kamp Alanı işletmeciliğinde; asgari 4 yıldızlı otel işletmeciliği veya asgari 100 yataklı tatil köyü işletmeciliği, Kamp Alanı veya A Tipi Mesire Yeri İşletmeciliği,

·       Günübirlik Kullanım Alanı işletmeciliğinde; Lokanta veya Kafeterya işletmeciliği, vb. belgelerine sahip olması

      b) İsteklinin kendisinin İşletme/ Turizm Fakültesi mezunu olması veya İşletme/Turizm Fakültesi mezunu en az bir personel çalıştıracağını taahhüt etmesi,

         c) İsteklinin en az bir Yabancı Dil sertifikasına sahip olması veya en az bir yabancı dil sertifikasına sahip personel çalıştıracağını taahhüt etmesi şartları aranır.

        Not-1: İhaleye konu saha, yapı ve tesisin özelliğine             göre ihaleyi gerçekleştirecek birim tarafından ek düzenleme yapılabilir.

            Not-2: İş Deneyimi belgelerinden birisinin sunulması yeterli kabul edilecektir.

       Not-3: İsteklinin Ortak girişim olması durumunda ortaklardan birisinin İş Deneyimi        sunması yeterli kabul edilir.    

7.İmza sirküleri vermek. İsteklinin;

a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri vermek.

b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılan yetkilinin noter tasdikli imza sirkülerini vermek.

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri vermek.

8.İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyorsa; vekaleten iştirak edenin noter onaylı vekaletnameleri ile noter tasdikli imza sirkülerini vermek.

9.İsteklilerin ortak girişim olması halinde; bu şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermek. (İhale üzerinde kalan istekli tarafından noter tasdikli ortaklık sözleşmesi ayrıca verilir). Ayrıca, idare ile yapılacak ihale sözleşmesini grubun bütün ortakları şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalarlar.

10.Vergi dairesinden vergi mükellefi olduğuna dair belge getirmek.

11.İhale ilan tarihinden sonra alınmış bağlı olduğu vergi dairesine borcunun bulunmadığına dair belge vermek.

12.İhale ilan tarihinden sonra alınmış SGK’ya (Sosyal Güvenlik Kurumu) borcunun bulunmadığına dair belge vermek.

13.İhaleye ait şartname ve eklerini satın almak (dekont veya makbuz ile belgelendirilecektir) ve istekli tarafından şartname ve eklerinin okunup kabul edildiğine dair söz konusu ihale dokümanının her sayfasının imzalanarak teklif dosyasına konulması.

14.İdare adına alınmış (muhammen bedelin % 10’ü )  1869,50  TL tutarında geçici teminata ait alındı makbuzunu veya Bankalar veya özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektuplarını vermek.

15.Şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen teklif mektubu (Teklif mektubu iç zarf içine konularak kapatılacaktır.)

İstekliler yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce veya idarece onaylanmış örneklerini vermeleri zorunludur.

İLAN OLUNUR.

                                                                                                                     Ahmet USTA

                                                                                                                    Bölge Müdürü